Comic Books

stanlee

With the recent passing of Marvel comic book legend Stan Lee, now would seem a good time to talk about a genre that some would overlook as being “just for kids”. Reading stories in any form can have a positive impact on well-being. Read the following article for ideas and research that backs up the claim.

https://www.scribendi.com/advice/reasons_to_start_reading_comic_books.en.html

 

Reading changes the way our brains work. Whether it is the Superhero genre that Stan Lee made so popular, Graphic Novels by writers like Neil Gaiman, or specialist comic styles like Manga – enjoying reading is a well-being plus.

Advertisements

Llyfrau Comig

stanlee

Gyda marwolaeth yr arwr llyfrau comig Marvel, Stan Lee, efallai bod nawr yn amser da i drafod genre y mae rhai o’r farn sydd ar gyfer “plant yn unig”. Mae darllen storïau ar unrhyw ffurf yn cael effaith gadarnhaol ar les. Darllenwch yr erthygl ganlynol i gael syniadau ac ymchwil sy’n cadarnhau’r datganiad.

https://www.scribendi.com/advice/reasons_to_start_reading_comic_books.en.html

Mae darllen yn newid y ffordd y mae ein hymennydd yn gweithio. Boed yn genre uwch-arwyr a boblogeiddiodd Stan Lee, yn nofelau gafaelgar gan awduron fel Neil Gaiman, neu’n ddulliau arbenigol comig fel Manga – mae mwynhau darllen yn gymorth ychwanegol at les.

Ghostly Gothic

On 30th October 2018 we had our first ISS Staff Book Club (our pragmatic name for now). We are running two pilot book clubs this year – one for staff and one for students. We’ll learn from this experience and then let you know how you can set up your own reading group.

Book of the Month: Flock of Shadows eds Claire Houguez & Rebecca Parfitt (Parthian, 2014)flock

These “13 tales of the contemporary gothic” gave us a Halloween themed book to share and were a perfect way to add some spooky into the evening. 

Book Club

This is what our group thought:

“An interesting and eclectic collection of short stories perfect for the Halloween Book Club. Thought provoking and wide ranging but still entertaining and easy to read”

“I thoroughly enjoyed a “Flock of Shadows”.  It really gave me the spooks. A great read for the Autumn I would say!”

“It has been a while since I read short stories and this new gothic collection contained a few cracking tales. ‘Why the Others Were Taken’ with its raw depiction of grief is the tale that lingers in the memory after the tale is told.”

Have you read “Flock of Shadows”? Tell us what you thought in the comments below. And tell us if you have any other recommendations for Gothic Fiction to read.

Genre Notes: Gothic fiction, which is largely known by the subgenre of Gothic horror, is a genre or mode of literature and film that combines fiction and horror, death, and at times romance…The effect of Gothic fiction feeds on a pleasing sort of terror…” Wikipedia

 

Ysbryd Gothig

Ar 30 Hydref 2018 cynhaliwyd ein Clwb Llyfrau Staff GGS cyntaf (ein henw pragmatig am nawr). Rydym yn cynnal dau glwb llyfrau peilot y flwyddyn hon – un ar gyfer staff ac un ar gyfer myfyrwyr. Byddwn yn dysgu o’r profiad hwn ac wedyn yn rhoi gwybod sut allwch chi sefydlu eich grŵp darllen eich hun.

Llyfr y Mis: Flock of Shadows golygyddion Claire Houguez & Rebecca Parfitt (Parthian, 2014)

flock

Rhoddodd “13 tales of the contemporary gothic” lyfr i ni ei rannu a oedd yn cynnwys themâu Calan Gaeaf ac roedd yn ffordd arbennig o ychwanegu naws arswydus i’r noson.

Book Club

Dyma beth oedd barn y grŵp:

“An interesting and eclectic collection of short stories perfect for the Halloween Book Club. Thought provoking and wide ranging but still entertaining and easy to read”

I thoroughly enjoyed a “Flock of Shadows”.  It really gave me the spooks. A great read for the Autumn I would say!”

“It has been a while since I read short stories and this new gothic collection contained a few cracking tales. ‘Why the Others Were Taken’ with its raw depiction of grief is the tale that lingers in the memory after the tale is told.”

A ydych wedi darllen “Flock of Shadows”? Dywedwch wrthym beth oedd eich barn yn y sylwadau isod. A rhowch wybod os oes gennych unrhyw argymhellion o ran llyfrau Ffuglen Gothig i ni eu darllen.

 

Nodiadau Genre:Gothic fiction, which is largely known by the subgenre of Gothic horror, is a genre or mode of literature and film that combines fiction and horror, death, and at times romance…The effect of Gothic fiction feeds on a pleasing sort of terror…” Wikipedia

Here’s a new take on a book club / Dyma olwg newydd ar glwb llyfrau

apotato

Here’s a new take on a book club for you to try with your friends – Cinema & Co Film Fiction club. This week’s offering is “The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society”. Book your tickets through Eventbrite. https://bit.ly/2ECHfQG

Read more about forthcoming Film Fiction events on Facebook e.g. On Chesil Beach. https://bit.ly/2CAqsLN  Enjoy a movie, read the book – share great fiction.

 Dyma olwg newydd ar glwb llyfrau i chi roi cynnig gyda’ch ffrindiau – clwb Cinema & Co Film Fiction. Cynnig yr wythnos hon yw “The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society”. Archebwch eich tocynnau drwy Eventbrite. https://bit.ly/2ECHfQG

Darllenwch fwy am ddigwyddiadau Film Fiction y dyfodol ar Facebook e.g. “On Chesil Beach.” https://bit.ly/2CAqsLN Mwynhewch ffilm, darllenwch lyfr – rhannwch ffuglen ragorol.

chesil

Better Read: Reading for wellbeing. What’s all that about?

Welcome to our new blog to support reading for wellbeing! We’re launching Better Read to coincide with Libraries Week, which this year has the theme of Wellbeing, but we’ll be sharing recommendations and news all year and beyond! Follow us so you don’t miss out.

Did you know that reading for pleasure is not only enjoyable, but it’s actually good for you? We have the research to back this up! Reading is great for building empathy and improving wellbeing, and it might even help you to live longer! We love a good book at the library, and we love happy, healthy students, so we want to help you take a break from all those textbooks and reports and read something for fun!

We’ve recently added some fiction books to the Wellbeing Collections in Bay and Singleton Park Libraries:

Bay Library

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Singleton Park Library

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

The Wellbeing Collection includes a selection of self-help books to help with a range of issues such as coping with stress, getting better sleep and even how to cook for yourself. Fiction is a great way to relax, so we think the books above will be a real asset to the collection. You’ll find the books in the Wellbeing Corner near the Group Pod in Bay Library. In Singleton Park Library, they are in the new Cwtch on the Level 4 mezzanine. You can borrow them like any other book in the library.

We hope you enjoy the selection above, but there’s plenty more to choose from too. South Wales Miners Library and Singleton Park Library both have excellent literature sections that include books by popular authors. You can use iFind to Request books are sent to a different library for you if you don’t visit SWML or SPL. Just ask at the Information Desk in the library if you need help finding books or using the Request service.

Books arranged in a heart shape

Darllen yn Well: Darllen er Lles

Croeso i’n blog newydd i gefnogi darllen er llesiant! Rydym yn lansio Darllen Gwell i gyd-fynd â’r Wythnos Llyfrgelloedd, a’r thema eleni yw Llesiant, ond byddwn yn rhannu argymhellion a newyddion ar draws y flwyddyn ac ymhellach! Dilynwch ni fel nad ydych yn methu allan.

A oeddech yn gwybod bod darllen er pleser yn rhywbeth i’w fwynhau, ond ei fod hefyd yn dda i chi? Mae gennym ymchwil sy’n dangos hyn! Mae darllen yn wych ar gyfer sefydlu empathi a gwella llesiant, ac mae’n bosib bod darllen hyd yn oed yn gallu gwneud i chi fyw am hirach! Rydym wrth ein boddau gyda llyfrau da yn y llyfrgell, ac rydym wrth ein boddau gyda myfyrwyr iach a hapus, felly rydym eisiau eich helpu chi i gymryd hoe o’r holl werslyfrau ac adroddiadau a darllen rhywbeth er pleser!

Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu ychydig o lyfrau ffuglen i’r Casgliadau Llesiant yn llyfrgell y Bae a llyfrgell Parc Singleton:

Llyfrgell y Bae

On Love and Barley

Cicio’r Bar

Inc

Lady in the Van

Soul Music

The Humans

Street Cat Named Bob

Perks of Being a Wallflower

A Man Called Ove

Llyfrgell Parc Singleton

I capture the Castle

Witches Abroad

The Eyre Affair

Atyniad

Harri Potter maen yr arthonydd

The Help

The 100 Year Old Man who Climbed out of the Window

Rules for Dating a Romantic Hero

The emergency Poet

Mae’r Casgliad Llesiant yn cynnwys dewis o lyfrau hunangymorth er mwyn cynorthwyo gydag ystod o faterion megis ymdopi gyda straen, cael cwsg gwell a hyd yn oed sut i goginio ar gyfer eich hunain. Mae ffuglen yn ffordd dda o ymlacio, felly rydym yn credu y bydd y llyfrau uchod yn cyfrannu at y casgliad hwn yn fawr. Fe ddewch o hyd i’r llyfrau yn y Gornel Llesiant sy’n agos at yr Hwb Grŵp yn Llyfrgell y Bae. Yn Llyfrgell Parc Singleton, maent ar gael yn y Cwtch newydd ar lefel 4 y lledlawr. Gallwch fenthyg y llyfrau hyn yn union fel y byddech yn benthyg unrhyw lyfr arall yn y llyfrgell.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r dewis o lyfrau uchod, ond mae llawer mwy y gallwch chi ddewis o’u plith hefyd. Os ydych yn chwilio am ffuglen i ddarllen, mae gan Lyfrgell y glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Singleton adrannau llenyddol llawn sy’n cynnwys awduron poblogaidd. Gallwch ddefnyddio iFind i wneud cais am lyfrau o lyfrgell wahanol os nad ydych yn ymweld â Llyfrgell y Glowyr De Cymru neu Lyfrgell Parc Singleton. Holwch wrth y Ddesg Wybodaeth yn y llyfrgell os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd i lyfrau neu ddefnyddio’r gwasanaeth gwneud cais.

Books arranged in a heart shape