LGBT History Month: seeing yourself in stories

It’s LGBT History Month in February, so now seems a good time to let you know about some LGBTQ+-centred recommendations we have to share with you. You can find a link to the list in the Books and Resources section of this blog.

The fabulous Chimamanda Ngozi Adichie spoke eloquently about The Danger of a Single Story back in 2009. She shared the importance of seeing people like yourself in fiction and warned that if we only hear one story about a group of people, we can’t truly begin to understand them. Stonewall must have had similar thoughts when they came up with the LGBT inclusive book lists for primary and secondary schools. We were inspired by these lists to come up with our own LGBT reading from Library stock. The list includes some of our favourite novels and films, as well as some LGBTQ+ history. Whoever you are, whatever your sexuality or gender identity, take a look at our recommendations next time you’re looking for something good to read! They’re all available from Swansea University Libraries.

Pages of a book folded together to make a heart shape

Advertisements

Mis Hanes LGBT: gweld eich hun mewn straeon

Mae mis Chwefror yn Fis Hanes LGBT, felly roeddem yn teimlo bod nawr yn amser da i roi gwybod i chi am rai argymhellion sy’n canolbwyntio ar LGBT yr hoffem eu rhannu gyda chi. Gallwch ddod o hyd i ddolen i’r rhestr yn yr adran Llyfrau ac Adnoddau o’r blog hwn.

Siaradodd yr hyfryd Chimamanda Ngozi Adichie yn huawdl am The Danger of a Single Story yn ôl yn 2009. Rhannodd bwysigrwydd gweld pobl fel chi eich hun mewn ffuglen a rhybuddiodd os ydym ond yn clywed un stori am grŵp o bobl, ni allwn fynd ati i’w deall yn iawn. Mae’n rhaid bod Stonewall wedi cael meddyliau tebyg pan feddyliasant am restrau llyfrau sy’n gynhwysol o ran LGBT ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd. Cawsom ein hysbrydoli gan y rhestrau hyn i greu ein Rhestr Ddarllen LGBT o stoc y Llyfrgell ein hunain. Mae’r rhestr yn cynnwys rhai o’n hoff nofelau a ffilmiau, yn ogystal ag ychydig o hanes LGBTQ+. Pwy bynnag ydych chi, waeth beth fo’ch rhywioldeb neu hunaniaeth rywedd, edrychwch ar ein hargymhellion y tro nesaf y byddwch chi’n chwilio am rywbeth difyr i’w ddarllen! Mae pob un ar gael yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.

Pages of a book folded together to make a heart shape

Season’s Readings

Just a few sleeps to go until the big day! There’s something really lovely about cosying up with a good book at this time of year, so we thought we’d share a few of our favourite Christmas reads with you. Let us know what you’ll be reading in the comments below!

A Wayne in a Manger, Gervase Phinn

Most of us tend to think about small children at Christmas because their enjoyment of the season is genuine and enthusiastic. They are the main characters in this book which is a collection of stories about nativity plays based on Phinn’s experience working as a school inspector in Yorkshire. Meet the little boy who insisted that Jesus was called Wayne because the carol “a wayne in a manger” says so, the grumpy innkeeper who wanted to be Joseph, and the little girl called Tequila who thought Mary and Joseph should have booked a room in advance because it’s always busy at Christmas.  It puts me in the mood for the season.

Susan Glen, Subject Librarian

Hogfather, Terry Pratchett

The Hogfather is a delightful parallel to Christmas tales. This time asking what happens if Death has to fill in for the Hogfather (father Christmas). The novel covers the importance and power of belief, where the loss of Christmas/hogswatch creates several minor gods – wouldn’t the oh God of hangovers be useful? He has hangovers for you. It also looks at the importance of breaking up order with a bit of jollity and chaos. It’s Christmas but ever so slightly different, as only Terry Pratchett could have imagined.

Siân Neilson, Subject Librarian

A Child’s Christmas in Wales, Dylan Thomas

This is pure nostalgia. I first came across the work when I was part of a performance as a teenager. And I still love to listen to it read out loud or performed well – it is funny and poignant. Some of the editions are beautifully illustrated so would make a lovely present from Swansea for a relative young or old. The last time I read this book was at a Christmas fair dressed as Mrs Claus as storyteller in chief – but that’s not obligatory! Totally one to share on Christmas Eve with friends and family.

Liza Penn-Thomas, Technology Enhanced Learning Assistant

The Dark is Rising, Susan Cooper

I did #thedarkisreading last year and that was fab. Not terribly festive however but it does take place at that time…

https://twitter.com/RobGMacfarlane/status/949214051132985344

Sam Oakley, Research Librarian

An open book with middle pages folded into a heart shape. Brightly coloured lights shine behind it.

Deunydd darllen dros yr ŵyl

Rhai nosweithiau’n unig sydd tan y diwrnod mawr! Mae rhywbeth braf iawn am swatio gyda llyfr da yr adeg hon o’r flwyddyn, felly roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhai o’n hoff lyfrau i’w darllen dros y Nadolig gyda chi. Rhowch wybod i ni beth fyddwch chi’n ei ddarllen yn y sylwadau isod!

A Wayne in a Manger, Gervase Phinn

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn tueddu i feddwl am blant bach dros y Nadolig am fod eu mwynhad o’r tymor mor bur a brwdfrydig. Nhw yw’r prif gymeriadau yn y llyfr yma sy’n gasgliad o storïau am ddramâu’r geni wedi ei selio ar brofiad Phinn yn gweithio fel arolygydd ysgol yn Yorkshire. Dewch i gwrdd â’r bachgen bach a fynnodd mai enw Iesu oedd Wayne oherwydd mai dyna mae’r garol “a Wayne in a manger” yn ei ddweud, y tafarnwr blin oedd eisiau bod yn Joseff, a merch fach o’r enw Tequila oedd yn credu y dylai Mair a Joseff fod wedi archebu ystafell o flaen llaw oherwydd ei bod hi o hyd yn brysur dros gyfnod y Nadolig. Mae’n codi fy hwyliau ar gyfer yr ŵyl.

Susan Glen, Llyfrgellydd Pwnc

Hogfather, Terry Pratchett

Mae The Hogfather yn debyg i storïau Nadolig. Y tro hwn mae’n gofyn beth fyddai’n digwydd petai Marwolaeth yn gorfod cyflenwi gwaith yr Hogfather (Siôn Corn). Mae’r nofel yn sôn am bwysigrwydd a phŵer credu, ble mae colli’r Nadolig / hogswatch yn creu nifer o dduwiau llai – oni fyddai’r oh God of Hangovers yn ddefnyddiol? Mae ganddo ben mawr ar eich cyfer. Mae hefyd yn edrych ar bwysigrwydd chwalu trefn gyda mymryn o firi ac anhrefn. Mae’n Nadolig, ond nid un cyffredin mohono, un a allai Terry Pratchett yn unig ei ddychmygu.

Siân Neilson, Llyfrgellydd Pwnc

A Child’s Christmas in Wales, Dylan Thomas

Dyma hiraeth llwyr. Deuthum ar draws y gwaith am y tro cyntaf pan roeddwn yn rhan o berfformiad yn ystod fy arddegau. Rwyf dal wrth fy modd yn gwrando arno’n cael ei ddarllen yn uchel neu’n cael ei berfformio’n dda – mae’n ddoniol ac yn deimladwy. Mae rhai o’r argraffiadau wedi cael eu darlunio’n hardd iawn felly byddai’n gwneud anrheg hyfryd o Abertawe i anwylyn, hen neu ifanc. Y tro diwethaf darllenais y llyfr hwn oedd yn ystod ffair Nadolig wedi gwisgo fel Siân Corn, fel y prif adroddwr stori – ond nid yw hynny’n angenrheidiol! Yn sicr mae’n un i’w rannu ar Noswyl Nadolig gyda ffrindiau a theulu.

Liza Penn-Thomas, Cynorthwyydd Dysgu a Gyfoethogir drwy Dechnoleg

The Dark is Rising, Susan Cooper

Nes i ddarllen #thedarkisreading y llynedd ac roedd yn wych. Nid yw’n Nadoligaidd iawn ond mae’n cael ei gynnal dros y cyfnod…

https://twitter.com/RobGMacfarlane/status/949214051132985344

Sam Oakley, Llyfrgellydd Ymchwil

An open book with middle pages folded into a heart shape. Brightly coloured lights shine behind it.

Do you want free access to books, ebooks, audiobooks, magazines, graphic novels and more?

Join your public library! Students (and staff!) can join the public library in their university city. Earlier this week, the lovely people from Swansea Central Library came to Bay Library to invite students to join up. It’s really easy to do and gives you access to downloadable ebooks, audiobooks, graphic novels and loads of popular magazines. Don’t worry if you missed out this week – you can join online anytime you like!

3 smiling members of staff from the public library service standing around a table of library merchandise and leaflets in Bay Library

A hoffech chi gael defnyddio llyfrau, elyfrau, llyfrau sain, cylchgronau, nofelau graffeg a mwy yn rhad ac am ddim?

Ymunwch â’ch llyfrgell gyhoeddus! Gall myfyrwyr (a staff) ymuno â’r llyfrgell gyhoeddus yn ninas eu prifysgol. Yn gynharach yr wythnos hon, daeth pobl hyfryd Llyfrgell Ganolog Abertawe i Lyfrgell y Bae i wahodd myfyrwyr i gofrestru ac ymuno. Mae’n hawdd iawn gwneud hynny a chewch ddefnyddio elyfrau, llyfrau sain, nofelau graffig a llawer o gylchgronau cyffrous. Peidiwch â phoeni os na lwyddoch i fynychu heddiw – gallwch ymuno ar-lein ar unrhyw amser!

3 smiling members of staff from the public library service standing around a table of library merchandise and leaflets in Bay Library

Comic Books

stanlee

With the recent passing of Marvel comic book legend Stan Lee, now would seem a good time to talk about a genre that some would overlook as being “just for kids”. Reading stories in any form can have a positive impact on well-being. Read the following article for ideas and research that backs up the claim.

https://www.scribendi.com/advice/reasons_to_start_reading_comic_books.en.html

 

Reading changes the way our brains work. Whether it is the Superhero genre that Stan Lee made so popular, Graphic Novels by writers like Neil Gaiman, or specialist comic styles like Manga – enjoying reading is a well-being plus.