Rebeca Reads Books II

Rebeca Edwards, pictured in front of a book shelf

Since my last post, finding time to read has been difficult. I’m currently about 3 books behind schedule, as other commitments have come up.

Throughout the last two months, I’ve been organising a fan project for the Korean band BTS’ concert in Wembley. This includes organising and printing 65,000 slogans. These slogans are crowdfunded, so it’s a constant game of promotion and organising with venues, promoters and entertainment agencies. This can prove difficult as we’re then talking to people across three different timezones. South Korea, United States and the United Kingdom.

As a result of this, I’ve fallen a little behind on my reading.

Currently, with the concert so close, I’m now focusing on getting back into the habit of reading in small intervals like I was before. I’ve potentially mistakenly chosen IT by Stephen King as my next book, but I really wanted to read a book I could get stuck into before getting back into the swing of reading again.

When I started this challenge for myself, 50 books didn’t seem like such a large amount of reading, but I have now realised how large of a task it really is, and it’s one that is not easy. Outside of organising this project, there is also normal everyday things that sometimes get in the way of reading time. There are some days where I don’t read anything at all, and I definitely have the time for it, but I just don’t want to.

So, it’s definitely harder to do than I first anticipated and I’m hoping to get out of my reading slump soon.

A row of books, leaning to the left
Photo by Andrii Nikolaienko on Pexels.com
Advertisements

Rebeca’n Darllen Llyfrau II

Rebeca Edwards, pictured in front of a book shelf

Ers fy mhost diwethaf, mae darganfod yr amser i ddarllen wedi bod yn galed. Ar hyn o bryd, rydw i’n 3 llyfr tu ôl ble rydw i fod oherwydd pethau arall sydd wedi dod lan.

Dros y ddau fis diwethaf, rydw i wedi bod yn paratoi prosiect am gyngerdd y grŵp BTS yn Wembley Stadium. Mae hyn yn cynnwys paratoi a phrintio 65,000 baner. Rydym yn codi arian am y banerau trwy gefnogwr, felly mae’n rhaid marchnata’n prosiect yn dda, ac mae hefyd angen paratoi gyda’r lleoliad, y promoters, ac yr agency’r band. Mae hyn yn gallu fod yn galed oherwydd yr amserau gwahanol. Mae rhai yn South Korea, yn America, ac yn Prydain.

Oherwydd hyn, rydw i wedi cwympo yn fy narllen.

Gyda’r cyngerdd yn dod mor gyflym, rydym yn nawr yn trio darllen yn fwy ac yn trio i ddarllen pryd bynnag mae’r amser, rhywbeth roeddwn i’n gwneud cyn dechrau paratoi am y cyngerdd. Bydd y llyfr nesaf rydym yn darllen yw IT gan Stephen King, ac efallai bydd hyn yn tymed bach o gamgymeriad.

Pan ddechreuais i’r sialens, roedd darllen 50 llyfr yn flwyddyn ddim yn edrych fel llawer, ond rydw i nawr wedi darganfod faint yw hi, ac nad ydw hi’n esmwyth. Mae paratoi am y prosiect yn un peth, mae yna hefyd gwaith a delio gyda bywyd. Mae yna rhai dyddiau nad ydw i’n darllen o gwbl, ac mae’r amser gyda fi i ddarllen, ond dydw i ddim eisiau.

Felly, mae hi’n fwy called na beth roeddwn i’n credu ac rydym yn gobeithio i ddechrau darllen fwy cyn bo hir.

A row of books, leaning to the left
Photo by Andrii Nikolaienko on Pexels.com

I believe in book fairies

Did you meet our book fairies on Tuesday? We had a lovely time handing out free copies of Artemis and chatting to students. It’s definitely a stressful time of year with exams and assignment deadlines, but we managed to spread some joy! It’s important to apply yourself to your studies, but we hope we’ve persuaded you that taking some time out to read for pleasure is important too. As studies show, it can be really good for your wellbeing.

If you’re wondering when you’ll find the time to read, the Reading Agency has some great advice. A Chapter A Day aims to help you get into the habit, or back into the habit, of reading regularly. Reading even a few pages a day could make a difference to you. If you’re feeling more ambitious, how about setting yourself a challenge to read a certain number of books this year? Our friend Rebeca has done just that. It doesn’t matter if you don’t meet your goal – reading is good for you!

Let us know in the comments how you find time to read with your busy schedule. If you got a copy of Artemis, we’d love to know what you think of it (no spoilers, though!).

One of our librarians sitting on the bus wearing fairy wings, smiling and holding up a copy of Artemis

Rwy’n credu yn nhylwyth teg y llyfrau

Wnaethoch chi gwrdd â thylwyth teg y llyfrau ddydd Mawrth? Cawsom amser hyfryd yn dosbarthu copïau am ddim o Artemis a siarad â myfyrwyr. Mae’n adeg o’r flwyddyn sy’n llawn straen gydag arholiadau a dyddiadau cau ar gyfer aseiniadau, ond dosbarthwyd ychydig o hapusrwydd! Mae’n bwysig ymroi i’ch astudiaethau, ond rydym yn gobeithio ein bod wedi dwyn perswâd arnoch fod treulio ychydig amser yn darllen er pleser hefyd yn bwysig. Fel y dengys astudiaethau, gall fod yn dda iawn i’ch lles.

Os nad ydych chi’n siwr pryd y cewch chi amser i ddarllen, mae gan yr Asiantaeth Ddarllen gyngor gwych. Mae Pennod y Dydd yn ceisio’ch helpu i feithrin yr arfer, neu ddychwelyd i ddarllen yn rheolaidd. Gallai darllen ychydig dudalennau bob dydd wneud gwahaniaeth i chi. Os ydych yn teimlo’n fwy uchelgeisiol, beth am bennu her i chi’ch hun a darllen nifer penodol o lyfrau eleni? Mae ein ffrind Rebecca wedi gwneud hynny. Does dim ots os nad ydych wedi cyflawni’r nodi – mae darllen yn dda i chi!

Rhowch wybod i ni yn y sylwadau sut rydych yn canfod amser i ddarllen gyda’ch amserlen brysur. Os cawsoch chi gopi o Artemis, hoffem gael eich barn amdano (cofiwch beidio â gadael y gath allan o’r cwd!!).

One of our librarians sitting on the bus wearing fairy wings, smiling and holding up a copy of Artemis

Have you picked up a free book yet?

World Book Night is just over a week away. This year, we’re delighted to have been chosen to give away copies of Artemis, by Andy Weir. Book fairies will be distributing copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 next Tuesday. We’re too excited to wait till then, though, so we’re also giving away copies of the book at our campus libraries this week. Numbers are limited, so don’t delay. Call into Bay, Singleton Park, South Wales Miners or St David’s Park library and help yourself to a book from our display.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Copies of the book, Artemis. One copy stands upright and front facing on a pile of 4 other copies.

A ydych wedi casglu llyfr am ddim bellach?

Mae Noson Ryngwladol y Llyfr ychydig dros wythnos i ffwrdd. Eleni, rydym ni wrth ein bodd o gael ein dewis i ddosbarthu copïau o Artemis, gan Andy Weir. Bydd rhai o dylwyth teg y llyfrau yn dosbarthu copïau yng ngorsafoedd bysiau campws y Bae a Singleton o 14.00 ddydd Mawrth nesaf. Er, rydym ni wedi cyffroi gormod i aros tan hynny, felly rydym hefyd yn rhoddi copïau o’r llyfr yn llyfrgelloedd ein campws yr wythnos hon. Mae’r niferoedd yn brin, felly peidiwch ag oedi. Galwch yn llyfrgell y Bae, Parc Singleton, Glowyr De Cymru neu Ddewi Sant a helpwch eich hun i lyfr o’n harddangosfa.

Gall myfyrwyr sydd ag anabledd print wedi’i brofi’n feddygol fod yn gymwys am gopi o Artemis mewn fformat hygyrch. Os ydych wedi cofrestru gyda’r Ganolfan Drawsgrifio, cysylltwch â’r staff yno. Gallant wneud cais am gopi drwy RNIB Bookshare.

Copies of the book, Artemis. One copy stands upright and front facing on a pile of 4 other copies.

Free copies of Artemis for World Book Night

Will you be in Swansea during Easter vacation? Pick up a free book for World Book Night! As mentioned on our blog last week, we’ll be giving away free copies of Artemis, by Andy Weir. Look out for copies in the libraries next week, and say hello to our book fairies who will be handing out copies at Bay and Singleton campus bus stops from 14.00 on the 23rd April.

Students with a medically attested print disability may be entitled to a copy of Artemis in an accessible format. If you are registered with the Transcription Centre, please contact staff there. They can request a copy via RNIB Bookshare.

Research shows that reading for pleasure is a great way to de-stress. Pick up a copy of Artemis and give yourself a break from your studies!

The World Book Night logo - a dark moon with a crescent shape lit on the left. The words World Book Night 23 April appear over the moon